Avi Salman - Law Office

פשיטת רגל

פשיטת רגלהליך פשיטת רגל מאפשר לחייב חדל פירעון לפתוח דף חדש בחיים

דיני פשיטת רגל מוסדרים בפקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], תש”ם-1980. שתי המטרות העיקריות בהליך אפקטיבי של פשיטת רגל הינם לאפשר לחייב יחיד שאינו מסוגל לפרוע את חובותיו, לקבל בסיומו של ההליך “הפטר חובות” ובכך לפתוח דף חדש בחיים, ומאידך כינוס נכסיו של החייב וחלוקתם בין הנושים השונים.

על פי נתונים שפרסם משרד המשפטים לשנת 2011, באותה שנה ניתנו למעלה מ- 3,700 צווים לפשיטת רגל, כך שבהחלט מדובר בתופעה שכיחה למדי במחוזותינו.

ככלל, לחייב אשר מסובך בחובות, ובכלל אלה מספר תיקי הוצאה לפועל המתנהלים כנגדו, ישנן מספר דרכי פעולה בהן יוכל לנקוט מלבד פשיטת רגל. כך למשל, חייב אשר מתנהלים נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל בסכומים ניכרים, יוכל לנקוט בהליך של איחוד תיקים או בהליך של חייב מוגבל באמצעים או לגבש הסדר חובות עם נושיו, הכל כחלופה להליך של פשיטת רגל.

אלא שכדי לקבל החלטה מושכלת באיזה הליך לנקוט, יש לבחון את הנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה לגופו. בין השיקולים הרלבנטיים לקבלת החלטה, יש להביא בחשבון, בין השאר, את טיב החובות ונסיבות היווצרותם, מספר תיקי ההוצאה לפועל הפעילים כנגד החייב, היקף חובות מחוץ לכתלי ערכאות שיפוטיות, סך כולל של חובות בהווה ובעתיד, זהות הנושים, יכולת השתכרות של החייב, נכסים בבעלות החייב, השלכות ההליך על אותו חייב ומשפחתו ועוד.

לפיכך, על מנת לקבל החלטה באם להתחיל הליכי פשיטת רגל יש להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום זה.

מלבד השיקול באם להיכנס מלכתחילה להליך פשיטת רגל, יש לזכור כי הליכי פשיטת רגל הם מטבעם הליכים מורכבים וממושכים, מעורבים בהם גורמים רבים, וניהולם שלא בידי עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום עשוי להביא לתוצאה בלתי רצויה, כמו פיזור הליך פשיטת הרגל או אי קבלת הפטר.

ראוי לציין, כי פקודת פשיטת רגל מאפשרת, בתנאים מסוימים, גם לנושים לנקוט הליכי פשיטת רגל נגד חייב, כאשר במסגרתם הנושים עותרים לכינוס נכסי החייב ולהכרזתו כפושט רגל כאמצעי שניתן בידי הנושים לגבות את החוב.

עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן מייצג חייבים ונושים בהליכי של פשיטת רגל כדלקמן:
← הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי חייב.
← ייצוג חייבים בהליכי פשיטת רגל עד לקבלת הפטר.
← הגשת בקשת נושה לפשיטת רגל.
← תביעת חוב של נושה בהליך פשיטת רגל.
 
קישורים מומלצים: כונס הנכסים הרשמי
שינוי גודל גופנים