טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  בקשה לפשיטת רגל

  עורך דין הוצאה לפועל » בקשה לפשיטת רגל

  בקשה לפשיטת רגל (חדלות פירעון) מוגשת לרוב על ידי חייב שאינו יכול לפרוע את חובותיו

  הגשת בקשה של יחיד לפשיטת רגל/לחדלות פירעון מוגשת לצורך שיקום כלכלי של חייב ופטור מחובות העבר שלו, כאשר רצוי כי יחיד לחדלות פירעון וליווי בהליך  ייעשו בסיוע עורך דין המתמחה בתחום.

  חייבים שמתנהלים כנגדם מספר תיקי הוצאה לפועל בסכומים ניכרים שאין ביכולתם לפרוע, ולעיתים קרובות מסובכים בחובות והתחייבויות עתידיות שטרם הגיעו לפתחי לשכות הוצאה לפועל ובתי המשפט, עומדים בפני החלטה האם לפנות בבקשה לפשיטת רגל.

  החלטה כאמור האם לפנות בבקשה לפשיטת רגל רצוי שתתקבל בסיוע עם עורך דין הוצאה לפועל מנוסה שידע להתאים את ההליך המשפטי על פי נסיבות המקרה הקונקרטי.

  באופן כללי, הליך פשיטת רגל, בשונה מהליכים אחרים דוגמת איחוד תיקים או חייב מוגבל באמצעים, מאפשר לחייב שאינו מסוגל לפרוע את חובותיו לבקש את כינוס נכסיו בפיקוח בית המשפט וחלוקתם בין הנושים השונים, כאשר בתום ההליך ובהתקיים התנאים לכך, יוכל החייב ליהנות מסעד של הפטר חלוט הפוטר אותו מחובותיו ובכך מתאפשר לו לפתוח דף חדש בחיים.

  מלבד האפשרות של החייב להגיש בעצמו בקשה לפשיטת רגל, פקודת פשיטת רגל מאפשרת לנושים של חייב, בהתקיים התנאים הקבועים בפקודה,  ליזום הליך של פשיטת רגל כנגד אותו חייב שאינו משלם את חובותיו. במאמר זה נסקור בקשה לפשיטת רגל המוגשת על ידי חייב.

  בקשה לפשיטת רגל יכולה להיות מוגשת גם על ידי חברה שנקלעה לחובות, כאשר בעבר ההליך היה קרוי בשם פירוק חברה.

  מיהו “חייב” בפשיטת רגל?בקשה לחדלות פירעון

  תנאי מקדמי לפתוח בהליך פשיטת רגל הינו, שאותו אדם המעוניין להגיש בקשה לפשיטת רגל או נוקטים כנגדו בהליך פשיטת רגל הינו אדם בגיר מגיל 18 ומעלה, בין אם הוא אזרח ישראלי ו/או תושב ישראלי ובין אם לאו.

  חריג לכלל הנ”ל יחול במקרה מאוד ספציפי, כאשר בית המשפט סבר שהנושים של אותו אדם ניהלו עמו משא ומתן כאילו היה מעל גיל 18. במקרה כזה בית המשפט רשאי לאפשר פשיטת רגל לחייב גם אם טרם מלאו לו 18 שנים.

  תנאי מקדמי נוסף להגשת בקשת יחיד לחדלות פירעון/פשיטת רגל מתייחס לסך החובות של החייב, כאשר נקבע שסכום החובות אינו נמוך מ- 17,481 ₪.

  מעשה פשיטת רגל (בוטל)

  פקודת פשיטת רגל סוקרת מספר אירועים שכל אחד מהם מוגדר “מעשה פשיטת רגל”, אשר עשה חייב או אשר נעשו לו, המצדיקים פניה להליך של פשיטת רגל. במידה ואותו אדם עומד בקריטריון הגיל וסך חובותיו הינו בשיעור הנדרש, די שיתקיים לפחות אירוע אחד מהאירועים המנויים להלן, על מנת שחייב או נושה יוכלו לנקוט בהליכי פשיטת רגל:

  • החייב הבריח נכסים או העדיף נושים.
  • החייב מתחמק מהנושים או דוחה אותם באמצעים שונים, כגון יציאה מהארץ או שהות ממושכת בחו”ל או באמצעות התחמקות מהמקום שבו מצויים הנושים (למשל שינוי כתובות בית העסק) או ניתוק הקשר עם הנושים מבלי שניתן יהיה ליצור קשר עם החייב.
  • עוקל האחד הנכסים של החייב ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט.
  • החייב הגיש בקשה לפשיטת רגל משום שאינו יכול לשלם את חובותיו.
  • החייב הודיע לאחד הנושים או לכולם כי הפסיק או עומד להפסיק לשלם את חובו, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות.
  • החייב לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל שהוגשה באמצעות נושה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך.

  האירוע הנפוץ ביותר שבעטיו חייבים מגישה בקשה לפשיטת רגל, הינו מצב שבו החייב אינו מסוגל לשלם את חובותיו מאי אלו סיבות.

  בנוסף, ישנה חשיבות לזיקה של החייב למדינת ישראל במועד של מעשה פשיטת הרגל. בהתאם לפקודה, נדרש כי אותו חייב, בזמן שהוא עשה או שנעשה לו מעשה פשיטת רגל, נתקיים בו לפחות אחד מאלה: אותו חייב שהה בעצמו בישראל; מקום מגוריו הרגיל של החייב היה בישראל או שהיה לו בה מקום מגורים; החייב ניהל עסקים בישראל, בין אם בעצמו או בין אם על ידי מורשה או מנהל; אותו חייב היה חלק מקבוצת אנשים או שותף בשותפות שניהלו עסקים בישראל.

  רק במידה וארע מעשה פשיטת רגל במועד שבו לחייב הייתה זיקה ברורה למדינת ישראל, החייב או הנושה יוכלו לבקש פשיטת רגל ואילו בית המשפט המחוזי רשאי לתת צו כינוס על נכסי החייב ולאחר מכן להכריז עליו פושט רגל.

  בקשה לפשיטת רגלאופן הגשת הבקשה

  בכל הקשור להגשת בקשה לחדלות פירעון/פשיטת רגל, חשוב להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל שזוהי התמחותו, כל שכן מאחר ומדובר בהליך מורכב מטבעו.

  בקשה לפשיטת רגל מוגשת בטפסים ייעודיים שנקבעו לצורך כך, כאשר הבקשה כוללת דין וחשבון של החייב בהתייחס למועד הגשת הבקשה ולשנת המס האחרונה וזו שקדמה לה.

  בטרם הגשת הבקשה לחדלות פירעון, יש לאמת את הבקשה בתצהיר שבו יש לפרט באופן מלא ומדוקדק את כל הפרטים בדבר נכסי החייב, כולל מניות או זכויות אחרות שלו בתאגיד; פירוט בדבר הכנסות החייב, הוצאותיו וחביותיו, תוך ציון שמות הנושים, מענם והערובות שניתנו להם, ככל שניתנו; כל הפרטים הידועים לו לגבי נכסיהם, הכנסותיהם, הוצאותיהם וחביותיהם של בן-זוגו ושל ילדיו הגרים עמו, לרבות מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.

  בנוסף, יש לצרף לבקשה כתב ויתור סודיות, שעניינו הסכמה של החייב למסירת מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו בדבר נכסיו של החייב, הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי, לרבות חשבונות המנוהלים יחד עם כל אדם אחר, וכן בדבר פרטים אחרים הנוגעים למצבו הכלכלי של החייב אשר מצויים בידי כל אדם או גוף ציבורי או בידי תאגיד בנקאי.

  תום ליבו של החייב נבחן לאורך כל ההליך. לכן, חשוב להקפיד על הגשת בקשת פשיטת רגל מלאה, מדויקת ומפורטת, מבלי להשמיט פרטים ותוך שקיפות מלאה. בתצהיר שיערך באמצעות עורך דין פשיטת רגל יש לפרט מדוע החייב איננו יכול לשלם את חובותיו ואת השתלשלות האירועים שהביאו אותו להסתבכות כלכלית כאמור (בעגה המשפטית: תצהיר הסתבכות).

  ההליך נפתח בהגשת הבקשה לכונס הנכסים הרשמי (כנ”ר) במחוז המוסמך, לפי מקום מושבו של החייב כפי שהיא מצוינת בתעודת הזהות בלבד, בצירוף תשלום פקדון. עם הגשת בקשה לפשיטת רגל, החייב לא יכול לחזור בו מהבקשה אלא ברשות בית המשפט.

  לאחר הגשת בקשת יחיד לחדלות פירעון/פשיטת רגל על ידי החייב, בית המשפט רשאי להורות על מתן צו כינוס, כאשר לבקשה מצורף אישור מאת הכונס הרשמי כי מולאו התנאים שפורטו לעיל.

  במידה וניתן צו הכינוס על ידי בית המשפט, יקבע מועד לדיון בבקשת יחיד לחדלות פירעון/פשיטת הרגל, שיתקיים לאחר תום ששה חודשים לפחות מיום שניתן צו הכינוס, או במועד מוקדם יותר על פי מועד הגשת חוות דעתו של הכונס הרשמי. לדיון בבקשה לפשיטת רגל יזומנו החייב, הנושים והכונס הרשמי.

  להגשת בקשה לפשיטת רגל חייגו 077-2042380 עורך דין פשיטת רגל אבי סלמן

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  לחצו לשיחה בווואטסאפ
  1
  פנו בוואטסאפ
  Scan the code
  שלום רב, הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. נשמח לשוחח בוואטסאפ.
  דילוג לתוכן